Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Služby

Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby, když se zaměřujeme především na:

Občanské právo

 • právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv (převody vlastnictví, zadržovací právo, zástavní právo, práva odpovídající věcným břemenům)
 • právo na ochranu spotřebitele (mj. specifika plynoucí z uzavření smlouvy při využití prostředků komunikace na dálku (internet, telemarketing), odstoupení od smlouvy, reklamace apod.)
 • komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu či z bezdůvodného obohacení
 • právní služby týkající se závazkových vztahů – sepis či revize smluv, a to jak typových (např. smlouvy kupní, nájemní, o dílo, darovací, o půjčce, příkazní, o obchodním zastoupení atd.) i nepojmenovaných dle konkrétních individuálních potřeb klienta
 • ochranu osobnosti – právní prostředky ochrany proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv fyzických osob, příp. do dobré pověsti osob právnických
 • komplexní právní pomoc v souvislosti s děděním a dědickým řízením
 • právo nemovitostí (převody vlastnického práva, nájemní a podnájemní vztahy)
 • právní poradenství pro bytová družstva a společenství vlastníků (mj. příprava smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, příprava podkladů pro zápis společenství vlastníků do rejstříku, příprava stanov společenství vlastníků)
 • procesní zastoupení klientů v řízeních před soudy i jinými orgány ve veškerých oblastech poskytovaných právních služeb

Rodinné právo

 • veškerý právní servis ve věcech rozvodu manželství
 • právní služby a zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu (svěření nezletilého do výchovy, určení výživného, vč. jeho zvýšení či snížení)
 • zastupování v řízení o úpravě styku k nezletilým dětem
 • vypořádání společného jmění manželů
 • smluvní modifikace společného jmění manželů (příprava podkladů k notářským zápisům pro rozšíření či zúžení společného jmění manželů, úpravu správy, příp. též doby vzniku společného jmění manželů)
 • právní pomoc v souvislosti s uplatňováním tzv. statusových práv (určení otcovství, popření otcovství) a s uplatňováním a výkonem práv rodičovských (péče o nezletilé, zastupování nezletilých, správa jmění nezletilých)
 • vyživovací povinnost manžela/rozvedeného manžela

Pracovní právo

 • přípravu pracovních a manažerských smluv, problematiku odměňování zaměstnanců a zaměstnaneckých náhrad
 • změny pracovního poměru, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, agenturní zaměstnávání
 • rozvázání pracovního poměru, podání výpovědi a zastupování v případných navazujících pracovněprávních sporech (o neplatnost rozvázání pracovního poměru, o náhradu mzdy)

Pojišťovací právo

 • regresní a postižné nároky pojišťovny za vyplacená pojistná plnění, zejména pak v oblasti škod z dopravních nehod krytých povinným ručením, a dále běžných škod dalších
 • smlouvy o obchodním zastoupení a nároky z nich plynoucí
 • náhradu škody na zdraví a pojistná plnění s ní spojená
 • nároky z profesních škod (správců konkursních podstat, advokátů, exekutorů aj.)
 • zastupování v pasivních sporech při uplatnění nároků z pojistného plnění
 • zastupování v pasivních sporech při uplatnění nároků klientů cestovních kanceláří v úpadku na plnou náhradu za nerealizované zájezdy dle zák. č. 159/199 Sb.
 • nároky z dlužného pojistného

Obchodní právo

 • poskytování komplexního právního poradenství podnikatelům
 • přípravu a sepis smluv v obchodních vztazích
 • posouzení smluvní dokumentace
 • mediace v obchodních vztazích
 • hospodářskou soutěž a ochranu proti nekalé soutěži
 • poskytování právních služeb v oblasti cenných papírů
 • zastupování při vymáhání nároků na náhradu škody a nároků z bezdůvodného obohacení
 • zastupování v soudních, rozhodčích a jiných řízeních (sporná řízení, řízení ve věcech obchodního rejstříku a živnostenských oprávnění, atd.).

Právo obchodních korporací

 • zakládání obchodních společností a družstev a jejich zápis do obchodního rejstříku
 • přípravu smluv o výkonu funkce a akcionářských dohod
 • zajištění valných hromad
 • změny v orgánech společnosti
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • převody obchodních podílů

Směnečné právo

 • náležitosti směnky a její vyplnění
 • příprava blankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném
 • směnečné zajištění závazkových vztahů
 • majetkové vypořádání závazkových vztahů zajištěných směnkami
 • zastupování v soudních řízeních při vymáhání plnění ze směnek (mj. sepis směnečných námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu)

Správní právo

 • stavební právo a stavební řízení
 • zastupování ve správním řízení

Ústavní právo

 • sepis ústavní stížnosti
 • zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR

Hromadná správa a vymáhání pohledávek

Na základě dlouholeté zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek jsme vybudovali komplexní systém pro správu pohledávek, kterou zajišťujeme ve všech jejich fázích, tj. mimosoudní, soudní i exekuční, a to v pevně stanovených časových intervalech dle požadavků klienta tak, aby na sebe všechny fáze bez prodlev plynule navazovaly.

Pro zajištění optimálního řízení správy a vymáhání pohledávek využíváme speciálně pro tyto účely vyvinutý software, jež jsme schopni plně technicky přizpůsobit požadavkům klienta a specifikům vymáhání jím evidovaných pohledávek. Disponujeme systémem zajišťujícím důslednou elektronickou evidenci relevantních údajů ke každé jednotlivé pohledávce a jsme schopni poskytovat pravidelný datový přenos informací klientovi elektronickou cestou ve všech fázích vymáhání prostřednictvím zabezpečených serverů (FTPS) či jiným klientem preferovaným způsobem.

Převzetí pohledávky do naší správy zahrnuje mj. i posouzení dobytnosti pohledávky za účelem zvýšení efektivity vymáhání pohledávek. Díky pravidelnému importu dat vedených v insolvenčním rejstříku do našeho informačního systému jsme prakticky ihned informováni o zveřejňovaných informacích týkajících se insolvenčního řízení a schopni tyto účelně využít ve prospěch klienta. 

Ve všech fázích vymáhání je proces dozorován právníky, kteří odpovídají za zcela korektní a zákonný postup při vymáhání pohledávek. Vyžadují-li to okolnosti případu, je samozřejmostí, že pověřený právník jedná s dlužníkem osobně, a to již od okamžiku převzetí pohledávky.

Ve všech fázích vymáhání pohledávky důsledně dbáme o hájení dobrého jména klienta a zachování jeho dobrých obchodních vztahů. Pro zajištění maximální efektivity vymáhání pohledávek pravidelně hodnotíme stav vymáhání, údaje statisticky zpracováváme, přičemž dle zájmu klienta jsme připraveni poskytnout pravidelně zpracované statistiky reflektující procesy a hlediska klientem preferované.

Komplexní právní služby klientovi v pozici dlužníka

 • jednání s věřiteli ve snaze o mimosoudní řešení celé věci
 • zastupování v nalézacím i exekučním řízení
 • právní služby v souvislosti s insolvenčním řízením (příprava insolvenčního návrhu, přihlášky pohledávek, zastupování úpadců i věřitelů v insolvenčním řízení)

Trestní právo

 • poskytování právní pomoci při podání vysvětlení či svědecké výpovědi v přípravném řízení
 • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích)
 • právní zastoupení poškozených při uplatňování jejich nároků v trestním řízení
 • poskytování právních služeb odsouzeným při zahlazení odsouzení

Ostatní služby

 • bezpečné úschovy peněz na k tomu zvlášť zřízených úschovních účtech u bank a jejich převody
 • úschovy listin
 • prohlášení o pravosti podpisů klientů na listinách